Dekenale Stadskerk Sint Martinus Weert
Parochieblad Carillon
JAARGANG 53 2018
NUMMER 4
Periode 14 juli t/m 14 september 2018

Zomervakantie 2018

Uitgaven bekijken in PDF formaat

Zusters Birgittinessen 175 jaar in Limburg

 

De zusters Birgittinessen herdenken dit jaar, dat ze zich precies 175 jaar geleden in Limburg hebben gevestigd. Vanuit Uden kwamen ze in 1843 naar de Abdij Maria Hart in het centrum van Weert. De zusters zijn herkenbaar aan hun opvallende Birgittijnse kroon. Deze bestaat uit een zwarte sluier met een kruis van witte banden, die over het hoofd loopt. Op de 5 knooppunten zijn rode stippen te zien, die de 5 wonden van Christus voorstellen. 

 

De Birgittinessen zijn vernoemd naar hun stichteres: de heilige Birgitta van Zweden. Deze adellijke dame leefde in de 14e eeuw. Ze was aanvankelijk getrouwd en kreeg 8 kinderen. Na de dood van haar man trok ze zich terug in een klooster. Later ging ze naar Israël en Rome.

De Birgittinessen zijn van huis uit slotzusters, met een intens gebedsleven. Begin 20e eeuw is er een nieuwe tak van actieve Birgittinessen ontstaan, die veel meer naar buiten treedt. Tot 2006 was de abdij in Weert een slotklooster, maar met de komst van nieuwe buitenlandse zusters in 2006, is het klooster in Weert overgegaan naar de actieve tak. In het kader van het 175-jarig jubileum zijn er afgelopen jaar allerlei activiteiten geweest. Op zaterdag 21 juli – twee dagen voor de feestdag van de heilige Birgitta – wordt het jubileum groots gevierd. Te beginnen met plechtige eucharistieviering  om 14.00 uur in de Martinuskerk. Aansluitend feestelijke receptie in de abdij.

Je moet het maar weten: liturgische kleuren

 

In liturgievieringen spelen kleuren een belangrijke rol. Tijdens eucharistievieringen komt de priester de ene keer in een groen kazuifel de kerk binnen, een andere keer in rood of wit. De kleur hangt niet af van de smaak van de betreffende priester. Hij staat ook niet vóór de Mis in de sacristie voor de kast en denkt: “Wat zal ik vandaag eens aantrekken?”

 

De kleur van de liturgische gewaden is voorgeschreven en wordt bepaald door het feest van de dag of de tijd van het kerkelijk jaar. De liturgische kleuren van de Kerk zijn wit, rood, groen, paars en roze. De kleur van hoogfeesten is wit. Dit wordt gedragen met Pasen en Kerstmis, op feestdagen van Jezus die geen verband houden met zijn lijden en op feestdagen van Maria, de engelen, heiligen die geen martelaar zijn en enkele bijzondere heiligen zoals Johannes, Petrus, Paulus en uiteraard op Allerheiligen.

 

Op dagen waarop er geen bijzondere zaken te vieren zijn, dragen de priesters en diakens groen. Dat is eigenlijk het grootste deel van het jaar. Paars is de kleur van het lijden/de voorbereidingstijd en wordt gedragen in de Advent en de Veertigdagentijd en kan ook gedragen worden bij Missen voor overledenen. Halverwege de Advent en de Vastentijd mag het paars iets zachter worden: met half-advent (zondag Gaudete) en halfvasten (zondag Laetare) kan in de liturgie roze worden gedragen, maar dat is niet overal gebruikelijk.

De kleur rood staat voor bloed en wordt gedragen op dagen, die heel nadrukkelijk aan lijden gekoppeld zijn, zoals Palmzondag, Goede Vrijdag, de feestdagen rond het lijden van Jezus, de feesten van de apostelen, evangelisten en martelaren. Rood is ook de kleur van Pinksteren.

 


GROOT ONDERHOUD KERKORGEL MARTINUSKERK

 

We hebben in onze kerk een mooi kerkorgel, door de Gebrs. Vermeulen te Weert in 1942 gebouwd. In het orgel bevinden zich 2.165 membranen: Kleine dunne leren zakjes, die ervoor zorgen dat de pijpen wind krijgen, zodat deze kunnen klinken…

De orgelbouwer Frans Vermeulen heeft een opgave van de kosten voor vervanging van de membranen gemaakt. Het bedrag van € 6.609,83 betreft uitsluitend de kosten van de te vervangen membranen. De werkzaamheden zullen ongeveer 6 weken duren en de orgelbouwer is 1 juli begonnen.

Omdat dit groot onderhoud niet begroot was, doen we een beroep op gulle gevers, die het mede mogelijk willen maken om ons mooi kerkorgel in goede staat terug te brengen.

U kunt uw bijdrage storten op ons banknummer: NL50 RABO 0156 9434 09 t.n.v. Parochie St. Martinus. SVP vermelden Gift Kerkorgel. Wilt u anoniem schenken, dat kan via de brievenbus van de dekenij, Maasstraat 15. De stand op dit moment is: 1675 euro!

Hartelijk dank namens de muziekliefhebbers!!!

 

DANKBERICHT PATER JO KUPPENS


Pater Jo Kuppens wil graag via dit Carillon alle mensen bedanken, die zijn gouden feest echt GOUD hebben 
gemaakt. Zoals hij zelf zegt: Het was een mooie viering. Volle kerk. En het heeft aardig ‘opgebracht’. 
Dus wat meer mogelijkheden voor beroepsopleidingen, interreligieuze dialoog en andere activiteiten kunnen
 worden voortgezet. 
Zikomo kwambiri. Van harte bedankt. 
Pater Jo Kuppens

 

Gezocht: Nieuwe vrijwilligers & denkkracht verbeteren Kerkfinanciën

 

De laatste jaren zien we de inkomsten van onze St. Martinus parochie langzaam teruglopen. Om de toekomst van onze kerkgemeenschap veilig te stellen, wil het kerkbestuur graag eens buiten de normale kaders denken. Wie wil ons daarbij helpen?

Creativiteit en denkkracht staan vóórop: hoe kunnen we bijvoorbeeld de actie kerkbalans uitbouwen en moderniseren. Maar ook: hoe kunnen we nieuwe parochianen bij onze parochie betrekken. Vanuit het bisdom worden daarbij momenteel ook nieuwe automatiseringsmogelijkheden aangeboden. Hoe kunnen we daar optimaal gebruik van maken?

Als u mee wilt helpen om hier eens over na te denken, of liever in praktische zin iets wil bijdragen, dan kom ik beslist graag in contact met u! Graag een briefje sturen via het parochiekantoor, dan wel per email: Steven.Hegge@atos.net, of gewoon de deken aanspreken. Steven Hegge is penningmeester van onze kerk.

 

Bedevaart Kevelaer

 

Zoals ieder jaar wordt er dit jaar weer een Bedevaart georganiseerd naar het Mariaoord Kevelaer in Duitsland. De bedevaart vindt plaats op dinsdag 25 september. Samen met de Lambertusparochie in Nederweert.

9.30 uur vertrek bus Weert vanaf Kerk Keent. 12.00 uur Diner in het Priesterhuis. 13.30 uur H. Mis. 16.45 uur Plechtig lof. 17.30 uur Terugreis. Kosten voor bus en diner: 30 Euro te voldoen bij opgave.

Mocht U belangstelling hebben om aan deze bedevaart deel te nemen: Chrit Götzen 530282.


Financieel Verslag over 2017 van de St Martinus Parochie

 

Ook vorig jaar hebben we helaas met een tekort moeten afsluiten. Hoewel de kosten strikt in de hand gehouden worden, zien we de inkomsten jaar-op-jaar toch telkens ook nog teruglopen. Uiteindelijk resulteerde een negatief saldo van € 15 918,70.

 

JAAR  

2017

2016

2015

LASTEN

 

 

 

Personeel

€ 66.390

67.529

€ 64 863

Onroerend Goed

€ 58.021

63 940

€ 73 760

Eredienst en Pastoraal

€ 13.160

13.292

€ 17 915

Afdracht Bisdom

€ 20.858

26.512

€ 26.839

Beheer en overige kosten

   6.934

7.199

    8.440

Totaal

€ 165.945

€ 178.473

€ 191.817

 

 

 

 

BATEN

 

 

 

Bijdragen Parochianen

€ 148.329

€ 156.494

€ 161.769

Overige Opbrengsten

    1.697

     2.901

    6.054

Totaal

€ 150.026

€ 159.395

€ 167.823

 

 

 

 

Nadelig Resultaat

€ 15 919

€ 19.078

€ 23.994


Als u onze Martinuskerk een extra steuntje in de rug wilt geven, dan ontvangen wij graag uw extra bijdrage tijdens de collectes in de H. Mis, of op RABO rekening NL50 RABO 0156 9434 09 t.n.v. Parochie St Martinus, Weert. Met uw steun heeft onze parochie een toekomst!

 

GROOT SINT MARTINUSKOOR

 

Na een jaar hard aanpakken komt nu het genieten van de mooie natuur om ons heen, de periode van rust in je leven, de tijd om na te denken waar je mee bezig bent. Ga je echt erop uit, dan sta je open voor mensen die anders geloven, mensen met andere kerken en met andere muziek, kerken met een andere preek, een andere beleving. Terwijl wij ontspannen, doet de natuur dat ook, lijkt het. Door de enorme droogte trekt de natuur zich terug in zichzelf, gespannen wachtend op betere tijden om de draad weer op te pakken.

Zo zit het leven vol met tegenstellingen. Het Groot Sint Martinuskoor is ook toe aan de vakantieperiode. Wat blijft, is dat onze Schola in die schijnbaar stillere zomermaanden gewoon iedere zondag de H. Mis blijft opluisteren met mooie ingetogen Gregoriaanse muziek.

Op 15 augustus is het feest: de viering dat Maria´s opneming van lichaam en ziel in de Hemel. In de christelijke iconografie verwijst het woord naar de voorstelling van Jezus, die zijn overleden moeder Maria ten hemel voert. In de muziek laten we horen dat het feest is met de Missa Simplex van P. Stalmeier en mooie motetten. Onze accu is dan weer opgeladen, en die van de natuur ook.

 


BROEDERSCHAP OLV TOT WEERT

 

Maria-Tenhemelopneming

Op woensdag 15 augustus vieren we het feest van Maria-Tenhemelopneming. We gedenken de bijzondere gebeurtenis, dat Maria na haar overlijden met lichaam en ziel door God in de hemel werd opgenomen. De H. Mis in de dekenale kerk start om 19.00 uur met een plechtige intochtprocessie. De dames van het draagstersgilde dragen het Mariabeeld. De broedermeesters van de Venerabele Broederschap van de Miraculeuse Onse Lieve Vrouwe tot Weert begeleiden haar. Na de Hoogmis vindt de uittochtprocessie plaats met rozenblaadjeshulde. De processie voert naar het klooster aan de Maasstraat, waar iedereen welkom is voor een gezellig samenzijn.

 

Mariafeesten 8 en 15 september

Zaterdag 8 september is het feest van Maria Geboorte. Maria werd geboren als dochter van Anna en Joachim. Een week later op zaterdag 15 september worden bij Onze Lieve Vrouwe van Smarten de zeven smarten van Maria herdacht. Beide Mariafeesten krijgen aandacht tijdens het bidden van de rozenkrans om 11.45 u in de dekenale kerk.

 

Open Monumentendag

Op 8 en 9 september is de landelijke Open Monumentendag, die ook in Weert wordt gehouden. In dit kader worden onder andere de St.Martinuskerk, de tuin van de jubilerende zusters Birgittinessen, maar ook de Mariakapel in de Ursulinentuin opengesteld. Bij het kapelletje kunt u op 8 september tussen 10 en 17 uur een van de broedermeesters ontmoeten. Voor meer informatie zie www.weert.nl/monumentendag.

 

 

zaterdag 14 juli

11:45 uur Rozenkransgebed

19:00 uur Eucharistieviering

Samenzang

 

 

zondag 15 juli

15e zondag door het jaar

10:00 uur Eucharistieviering

Schola

Jo Matti (5e nad)

 

 

maandag 16 juli

H. Maagd Maria van de berg Karmel

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

dinsdag 17 juli

 

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

woensdag 18 juli

 

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

donderdag 19 juli

 

09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste

ter ere van St. Antonius (offerblok)

Theo Vermazeren (Verjaardag)

 

 

vrijdag 20 juli

 

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

zaterdag 21 juli

11:45 uur Rozenkransgebed

14:00 uur 175 jarig Jubileum Zusters Birgittinessen

19:00 uur Eucharistieviering

Samenzang

Overleden ouders Peters- van Leeuwen

en Johanna Peters

 

 

zondag 22 juli

16e zondag door het jaar

10:00 uur Eucharistieviering

Schola

 

 

maandag 23 juli

H. Birgitta, patrones van Europa

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

dinsdag 24 juli

 

09:00 uur Eucharistieviering

Verjaardag

 

 

woensdag 25 juli

H. Jakobus, apostel

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

donderdag 26 juli

HH. Joachim en Anna, ouders  Maria

09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste

ter ere van O.L.V. tot Weert (offerblok)

Uit Dankbaarheid

 

 

vrijdag 27 juli

 

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

zaterdag 28 juli

11:45 uur Rozenkransgebed

19:00 uur Eucharistieviering

Samenzang

Ber van Pol (Jaardienst) en

overleden familie van Pol-Houben

 

 

zondag 29 juli

17e zondag door het jaar

10:00 uur Eucharistieviering

Schola

Ter gelegenheid van het 50-jarig huwelijk

Tjeu Baens (jaardienst en verjaardag)

 

 

maandag 30 juli

H. Petrus Chrysologus

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

dinsdag 31 juli

H. Ignatius van Loyola, priester

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

woensdag 1 augustus

H. Alfonsus Maria de'Liguori

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

donderdag 2 augustus

H. Eusebius van Vercelli, bisschop

09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste

ter ere van de H. Gerardus (offerblok)

 

 

vrijdag 3 augustus

 

09:00 uur Eucharistieviering

Frans van Meijl en Drina Ramaekers

 

 

zaterdag 4 augustus

11:45 uur Rozenkransgebed

19:00 uur Eucharistieviering

Samenzang

 

 

zondag 5 augustus

18e zondag door het jaar

10:00 uur Eucharistieviering

Schola

Ouders van Kuijk-Geene
José Königshofen-Rietra (jaardienst)

Uit Dankbaarheid

 

 

maandag 6 augustus

Gedaanteverandering van de Heer

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

dinsdag 7 augustus

HH. Sixtus II, paus en gezellen

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

woensdag 8 augustus

H. Dominicus, priester

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

donderdag 9 augustus

H. Teresia Benedicta vh Kruis (Edith Stein)

09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste

ter ere van St. Antonius (offerblok)

 

 

vrijdag 10 augustus

H. Laurentius, diaken en martelaar

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

zaterdag 11 augustus

11:45 uur Rozenkransgebed

19:00 uur Eucharistieviering

Samenzang

 

 

 

 

 

 

zondag 12 augustus

19e zondag door het jaar

10:00 uur Eucharistieviering

In Paradisum Koor

Familie Mennen- v.d. Eynden
Jo Matti (6 wkn dienst)

Jacques Verstraelen
Pop Bannier- Chambille

11:30 uur Doop BenJa Geleijns

 

 

maandag 13 augustus

HH. Pontianus, paus en Hippolytus

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

dinsdag 14 augustus

H. Maximiliaan Maria Kolbe

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

woensdag 15 augustus

Maria ten hemel opgenomen

19:00 uur Eucharistieviering met kinderwoorddienst

Groot St. Martinuskoor Missa Simplex van P. Stalmeier

m.m.v.Pages, Bruidjes, Mariagroep en Mariadraagsters en de Venerabele Broederschap

Tjeu van Hoef
Voor de levenden en overleden broeders en zusters

van de Venerabele Broederschap van de Miraculeuse

Onse Lieve Vrouwe tot Weert
Wien Tullemans

Mia Linnartz
Riet Verscheijden-Scholten
Theo Vermazeren (Jaardienst)
en

overleden familie Vermazeren-Peeters

 

 

donderdag 16 augustus

H. Stefanus van Hongarije

09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste

ter ere van O.L.V. tot Weert (offerblok)

 

 

vrijdag 17 augustus

 

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

zaterdag 18 augustus

11:45 uur Rozenkransgebed

19:00 uur Eucharistieviering

Samenzang

Overleden ouders Peters-van Leeuwen en Johanna Peters

 

 

zondag 19 augustus

20e zondag door het jaar

10:00 uur Eucharistieviering

Schola

George en Dora Paquay- Thomassen (jaardienst)

en Héléne Paquay- Keijers
Mevr de Wit-Halfers
Karin Strijbos- van Geneijgen (jaardienst)

Pater Harry Vermeulen
Jan Mertens

 

 

maandag 20 augustus

H. Bernardus, abt en kerkleraar

09:00 uur Eucharistieviering

Jan Janssen

 

 

dinsdag 21 augustus

H. Pius X, paus

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

woensdag 22 augustus

H Maagd Maria, koningin van hemel en aarde

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

donderdag 23 augustus

H. Rosa van Lima, maagd

09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste

ter ere van de H. Gerardus (offerblok)

 

 

vrijdag 24 augustus

H. Bartolomeüs, apostel

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

zaterdag 25 augustus

11:45 uur Rozenkransgebed

19:00 uur Eucharistieviering

Samenzang

 

 

zondag 26 augustus

21e zondag door het jaar

10:00 uur Eucharistieviering

Orgelmis

Truçe Mennen
George en Dora Paquay-Thomassen

en Hélène Paquay-Keyers
Ton Speet

Cor en Helena Peters- Coolen

en Ton Peters (jaardienst)
George en Corry Paquay-Poell (Jaardienst)

 

 

maandag 27 augustus

H. Monica

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

dinsdag 28 augustus

H. Augustinus, bisschop en kerkleraar

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

woensdag 29 augustus

Marteldood H. Johannes de Doper

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

donderdag 30 augustus

 

09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste

ter ere van St. Antonius (offerblok)

 

 

vrijdag 31 augustus

 

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

zaterdag 1 september

11:45 uur Rozenkransgebed

19:00 uur Eucharistieviering

Samenzang

Frank Kneepkens (verjaardag)

 

 

zondag 2 september

22e zondag door het jaar

10:00 uur Eucharistieviering

Schola

Pierre en Jet Gruythuysen- Bazelmans

Toos Rietra en overleden familie (jaardienst)

 

 

maandag 3 september

H. Gregorius de Grote

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

dinsdag 4 september

 

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

woensdag 5 september

 

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

donderdag 6 september

 

09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste

ter ere van O.L.V. tot Weert (offerblok)

 

 

vrijdag 7 september

 

09:00 uur Eucharistieviering

Frans van Meijl en Drina Ramaekers

 

 

zaterdag 8 september

Maria Geboorte

11:45 uur Rozenkransgebed

19:00 uur Eucharistieviering

Samenzang

 

 

zondag 9 september

23e zondag door het jaar

10:00 uur Eucharistieviering

Groot St. Martinuskoor Kurze Festmesse in F. van I. Reimann

Familie Mennen- v.d. Eynden
De overledenen v.d. familie Everaers- Franken (jaardienst)
Hans Matzer

Overleden ouders Vermeulen- van Corstanje
Wim Govaarts
Riet Verscheijden-Scholten

 11:15 uur Doop: Brian Meuleneers

 

maandag 10 september

 

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

dinsdag 11 september

 

09:00 uur Eucharistieviering

Laurent Flapper

 

 

woensdag 12 september

 

09:00 uur Eucharistieviering

 

 

donderdag 13 september

H. Johannes Chrysostomus

09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste

ter ere van de H. Gerardus (offerblok)

 

 

vrijdag 14 september

Kruisverheffing

09:00 uur Eucharistieviering

 

sitemap contact locaties beheer